โครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน” เป็นโครงการพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระมหามงคล 80 พรรษา โดยให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการ นับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ รวมทั้งระบบการสนับสนุนบริการที่ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีผลทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในด้านการเคี้ยวอาหาร การพูด ความสวยงาม ด้านอารมณ์และสังคม รวมทั้งแก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่จะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญและแสดงเจตนารมณ์ ในความต้องการร่วมแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันแก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งจากผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า มีผู้สูงอายุในประเทศไทยกว่า 6ล้านคนสูญเสียฟัน และมีความจำเป็นในการใส่ฟันเทียมทั้งปากถึง 300,000 คน โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)เริ่มให้การสนับสนุนโครงการฟันเทียมพระราชทานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 จวบจนปัจจุบันได้จัดพิธีมอบฟันเทียมพระราชทาน ให้แก่ผู้สูงอายุไปแล้ว จำนวน 2,600 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 14,844,000 บาท ในพื้นที่ 26 จังหวัดทั่วประเทศและยังคงดำเนินต่อไป

จังหวัดที่รับมอบฟันเทียมพระราชทาน

1. จังหวัดสงขลา
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดเพชรบูรณ์
4. จังหวัดอุตรดิตถ์
5. จังหวัดเลย
6. จังหวัดเลย
7. จังหวัดสุราษฏร์ธานี
8. จังหวัดอุบลราชธานี
9. จังหวัดราชบุรี
10. จังหวัดชัยภูมิ
11. จังหวัดศรีสะเกษ
12. จังหวัดนครศรีธรรมราช
13. จังหวัดพิษณุโลก
14. จังหวัดแพร่
14. จังหวัดแพร่
15. จังหวัดนครราชสีมา
16. จังหวัดมุกดาหาร
17. จังหวัดกำแพงเพชร
18. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19. จังหวัดสุพรรณบุรี
20. จังหวัดตรัง
21. จังหวัดปราจีนบุรี
22. จังหวัดยะลา
23. จังหวัดจันทบุรี
24. จังหวัดบุรีรัมย์
25. จังหวัดหนองคาย
26. จังหวัดนครนายก

ในปีพ.ศ.2520 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินจำนวนกว่า 6ล้านบาทสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยมูลนิธิโอสถสภายังคงให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารต่างๆและการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนภายใต้โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

- การสร้างสถานีอนามัยโอสถานุเคราะห์ จ.อุบลราชธานี
- การบริจาคสร้างอาคารผู้ป่วย(อาคารสวัสดิ์-ล้อม โอสถานุเคาระห์)โรงพยาบาลจุฬาฯ
- การสร้างเรือนพักคนไข้ โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
- การสนับสนุนโรงพยาบาลเลิดสิน ในการทำการศึกษาวิจัย
- การสนับสนุนมูลนิธิแพทย์ชนบทในการจัดทำวารสารโรงพยาบาลชุมชน
- การสนับสนุนกรมอนามัยในการจัดประชุมเชิงวิชาการ ฯลฯ
- การสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
- การสนับสนุนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ พระเทพฯ  กรมอนามัย
- การสนับสนุนการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ  รพ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
- การสนับสนุนการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธและห้องพิเศษ  รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
- การสนับสนุนงบประมาณการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.เดชอุดม
- การสนับสนุนเตียงคนไข้ฝั่งเข็ม   รพ.พระนั่งเกล้า
- การสนับสนุนโครงการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 2556 สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
- โครงการสื่อความรู้สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับสนุนงบประมาณสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารหมอชาวบ้านแบบรายปีให้กับ รพสต.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี,    อ่างทอง, สระบุรี, หนองคาย, เลย, บึงกาฬ
- สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก
- สนับสนุนโคมไฟผ่าตัด โรงพยาบาลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์


ทุนการศึกษาโอสถสภา เป็นกิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดตั้งกองทุนสนับสนุนระดับอุดมศึกษาโดยเลือกสาขาที่ขาดแคลนและมีประโยชน์ต่อสังคม ในขั้นแรก 2 สาขาคือสาขาแพทยศาสตร์ และสาขาเภสัชศาสตร์ โดยได้เริ่มมอบทุนดังกล่าวตั้งแต่ปี 2531 แก่นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ ซึ่งได้คัดเลือกผู้ผ่านการสอบเข้าได้ และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่มีความขัดสนในด้านทุนทรัพย์ โดยได้รับทุนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในปีแรกจนสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขและข้อผูกพันใดๆ ปัจจุบันมีแพทย์และเภสัชกรที่รับทุนจากมูลนิธิโอสถสภาสำเร็จเป็นบัณฑิตออกมารับใช้สังคมแล้วกว่า 300 คน เป็นเงินทุนการศึกษาจำนวนกว่า 28 ล้านบาท

และในปี 2554 ซึ่งเป็นปีครบรอบการก่อตั้งกว่า 120ปี บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) กับเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุครบ 84 พรรษา มูลนิธิโอสถสภาจึงได้ขยายสาขาการให้ทุนในสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมูลนิธิฯเล็งเห็นว่ายังมีความขาดแคลนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล(การมอบทุนการศึกษา)(การสนับสนุนโรงเรียนอื่นๆ)

การสนับสนุนภายใต้โครงการด้านการศึกษา

-
การสร้างอาคารเรียนและสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนวัดตโปทาราม จ.ชลบุรี (2505-ปัจจุบัน)
- การสร้างโรงเรียนและสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ จ.นครสวรรค์ (2516-ปัจจุบัน)
- การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนตลอดจนบุคลากร แก่โรงเรียนบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยาในโครงการ 1อำเภอ 1โรงเรียนในฝัน (2547-ปัจจุบัน)
- สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา


- การบริจาคสร้างสถานวิปัสสนา
- การบริจาคสร้างวัดตโปทาราม
- การสร้างศาลาการเปรียญ “ศาลาโอสถานุเคราะห์” วัดธาตุทอง

- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 

มูลนิธิโอสถสภา Osotspafoundation [email protected]  
      โทร 02-351-1116 แฟกซ์ 02-351-1125