คณะกรรมการบริหาร

 • 1
  นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
  ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • 2
  นายประธาน ไชยประสิทธิ์
  รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
 • 3
  นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  รองประธานคณะกรรมการบริหาร
 • 4
  นายธนา ไชยประสิทธิ์
  กรรมการบริหาร
 • 5
  นางวรรณิภา ภักดีบุตร
  กรรมการบริหาร
 • 6
  นายนิติ โอสถานุเคราะห์
  กรรมการบริหาร
 • 7
  นางพรธิดา บุญสา
  กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

 • 1
  นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  ประธานกรรมการ
 • 2
  นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
  รองประธานกรรมการ
 • 3
  นายสมประสงค์ บุญยะชัย
  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 • 4
  นายเพชร โอสถานุเคราะห์
  รองประธานกรรมการ
 • 5
  นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
  รองประธานกรรมการ
 • 6
  นายธนา ไชยประสิทธิ์
  กรรมการ
 • 7
  นายประธาน ไชยประสิทธิ์
  กรรมการ
 • 8
  นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  กรรมการ
 • 9
  นายนิติ โอสถานุเคราะห์
  กรรมการ
 • 10
  นางวรรณิภา ภักดีบุตร
  กรรมการ
 • 11
  นายสลิล ปิ่นขยัน
  กรรมการอิสระ
 • 12
  นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • 13
  นายเกริก วณิกกุล
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 • 14
  นางสินี เธียรประสิทธิ์
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 • 15
  นางพรธิดา บุญสา
  กรรมการ

คณะผู้บริหาร

 • 1
  นายธนา ไชยประสิทธิ์
  รักษาการ CEO
 • 2
  นายประธาน ไชยประสิทธิ์
  รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
 • 3
  นางพรธิดา บุญสา
  Chief Financial Officer
 • 4
  นางวรรณิภา ภักดีบุตร
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • 5
  นายนุกิจ ชลคุป
  Chief Manufacturing Officer
 • 6
  นายวิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ
  Chief Supply Chain Officer
 • 7
  นางสาวสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์
  Chief PC & HCC Business Officer
 • 8
  นายซี เทียน โปว
  Chief International Business Officer, International Business
 • 9
  นายสรายุทธ จิตจรุงพร
  Chief Customer Development Officer-Thailand
 • 10
  นางรติภัทร เพิ่มทรัพย์
  Head of Controller

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร