ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

พลังเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

โอสถสภามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม แบ่งปันโอกาสทางเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืน 5 ด้าน
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
เป้าหมายในปี 2568
 • สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คู่ค้ารายย่อย 450 ราย
 • พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่น 500 ราย
 • คู่ค้ารายสำคัญได้รับการประเมินด้าน ESG 100%
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ
เป้าหมายในปี 2568
 • ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตลง 40%
บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน
เป้าหมายในปี 2573
 • บรรจุภัณฑ์ทั้ง 100% ของโอสถสภาต้องสามารถนําไปรีไซเคิล ใช้ซ้ํา หรือย่อยสลายได้
สุขภาพและความเป็น
อยู่ที่ดีของผู้บริโภค
เป้าหมายในปี 2568
 • 100% ของเครื่องดื่มโอสถสภาจะมีน้ำตาลน้อยลง
 • 50% ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอมจะเป็นสูตรปราศจากน้ำตาล
การจัดการพลังงานและ
การบริหารการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายในปี 2568
 • ลดการใช้พลังงานในโรงงานลง 10%
 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 15%

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

เป้าหมายในปี 2568

 • สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คู่ค้ารายย่อย 450 ราย
 • พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่น 500 ราย
 • คู่ค้ารายสำคัญได้รับการประเมินด้าน ESG 100%

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมายในปี 2568

 • ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตลง 40%

บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน

เป้าหมายในปี 2573

 • บรรจุภัณฑ์ทั้ง 100% ของโอสถสภาต้องสามารถนําไปรีไซเคิล ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค

เป้าหมายในปี 2568

 • 100% ของเครื่องดื่มโอสถสภาจะมีน้ำตาลน้อยลง
 • 50% ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอมจะเป็นสูตรปราศจากน้ำตาล

การจัดการพลังงานและ การบริหารการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายในปี 2568

 • ลดการใช้พลังงานในโรงงานลง 10%
 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 15%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์ของเรา