วิสัยทัศน์
และ

พันธกิจ

พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต

เป็นองค์กรที่มุ่ง เสริมสร้างชีวิต ให้แก่ผู้บริโภคและสังคม
ด้วยผลิตภัณฑ์และ นวัตกรรม ที่ทันสมัย
โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานที่ เป็นเลิศ
และยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืน
 • consumer
  "พลัง เพื่อผู้บริโภค"
  เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้กับผู้บริโภคในทุกๆ วัน
 • shareholders
  "พลัง เพื่อผู้ถือหุ้น"
  เรามอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด ให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างมีกำไรและยั่งยืน
 • Employees
  "พลัง เพื่อพนักงาน"
  เราสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เน้นประสิทธิภาพ เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาส ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและนำ ศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองมาใช้ ด้วยความมุ่งมั่นและมีความ รับผิดชอบ
 • business
  partnership
  "พลัง เพื่อพันธมิตรทางธุรกิจ"
  เราเป็นคู่ค้าที่ทุกคนเลือกด้วยความ เชื่อมั่น และไว้วางใจในบริการที่เหนือ ความคาดหมาย
 • community
  "พลัง เพื่อชุมชนและสังคม"
  เราจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชนและสังคม
ค่านิยมองค์กร itips
 • Integrity มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
  เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รักษาคำม่ันสัญญา มีความรับผิดชอบต่อสิ่ง ที่ตัวเองทำและต่อผลที่จะเกิดข้ึน ตลอดจนปฏิบัติ ต่อทุกคนด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานความ ไว้วางใจให้ความเคารพและห่วงใยกัน
 • Teamwork การทำงานเป็นทีม
  เราส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อเป้าหมาย ขององค์กร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและนำศักยภาพ ของตนเองมาใช้อย่างเต็มที่
 • Innovative thinking ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  เรามุ่งเน้นการใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอส่ิงที่ดี มีคุณค่าให้กับผู้บริโภค ลูกค้า และองค์กรของเรา
 • Passion to win มุ่งมั่นคว้าชัยชนะ
  เรามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อบรรลุ เป้าหมาย และเป็นผู้นำในธุรกิจท่ีเราแข่งขัน
 • Sustainable living ยึดมั่นและมีจิตสำนึกด้านความยั่งยืน
  เรายึดม่ันในการดำเนินธุรกิจบนหลัก
  ธรรมาภิบาล อยู่ร่วมและเติบโตไปพร้อมกับสังคม ใส่ใจและลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม