ด้านเศรษฐกิจ
สรรค์สร้างและแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจ

โอสถสภาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนานวัตกรรม สร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย
และตอบโจทย์ผู้บริโภค ก้าวให้ทันต่อการแข่งขันทางการตลาดที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว
ในขณะเดียวกันก็พัฒนาผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน
แบ่งปันโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัย มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร มีระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยจากการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต พร้อมด้วยระบบบริหารงานด้านคุณภาพขององค์กร โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 9001 HACCP และ GMP เป็นต้น

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

โอสถสภาจับมือคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและ ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยกระบวนการจัดซื้อจัดหาอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเท่าเทียมกันมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สอดคล้องกับจริยธรรมที่ดีมีการประเมินคู่ค้าโดยพิจารณาถึงมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาค้นคว้าเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันโอสถสภาให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมสินค้าที่โดดเด่นในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนบริษัทมีศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Lab) ที่สำนักงานใหญ่ และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมโอสถสภา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (OIC) รองรับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยค้นคว้าเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มคุณค่าให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

แบรนด์ของเรา