ด้านสังคม
ยกระดับคุณภาพชีวิต

โอสถสภาตั้งใจทำธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังสร้างผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ประกอบกิจการด้วยความตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่
และผลกระทบที่เรามีต่อโลกใบนี้ เปรียบเสมือนรากฐานของโอสถสภา ซึ่งถือกำเนิดในนาม “เต๊ก เฮง หยู”
ซึ่งมีความหมายว่า “เจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่น” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค

โอสถสภามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และมาจากธรรมชาติเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน มีการดำเนินการในแนวทางต่างๆ เช่น

การเป็นพลเมืองที่ดีและทำประโยชน์เพื่อสังคม

โอสถสภามีเป้าหมายในการเป็นพลังสำคัญที่จะสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น บนรากฐานของการสร้างความเท่าเทียมกัน โดยรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ และการสนับสนุนโครงการด้านการบริการสาธารณสุขต่างๆ

• ด้านคุณภาพชีวิต

โอสถสภาสร้างโอกาสให้แก่คนพิการซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเสาหลักของครอบครัว แต่ต้องกลายเป็นคนพิการหลังจากประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ให้กลับมามีพลังในการดำเนินชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อีกครั้ง โดยการส่งเสริมพลังกาย พลังใจ และพลังชีวิต ผ่านโครงการพลังเพื่อก้าวต่อไป (Life must go on) โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้มีความเหมาะสมกับคนพิการ อาทิ การติดตั้งราวจับ การปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ การทำทางลาด เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการยังช่วยสร้างอนาคตอย่างยั่งยืนให้แก่คนพิการ ด้วยการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนพิการมีรายได้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ที่ผ่านมา โอสถสภาได้สร้างอาชีพให้แก่คนพิการใน 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ งานเกษตร งานจักสาน และงานไม้ พร้อมสนับสนุนให้ เกิดการรวมตัวกันของคนพิการที่มีการทำงานในลักษณะเดียวกัน มีการสร้างแบรนด์ และทำตลาดร่วมกัน โดยสินค้าเกษตรปลอดภัยใช้ชื่อตราสินค้า ‘กินดี’ ส่วนงานจักสานใช้ชื่อตราสินค้า ‘แฮนดี้’ และ เฟอร์นิเจอร์งานไม้ใช้ชื่อตราสินค้า ‘อยู่ดี’ และยังช่วยสร้างช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อขยายช่องทางการทำตลาดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

• ด้านการศึกษา

มูลนิธิโอสถสภามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และได้มีการขยายทุนในสาขากายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มจำนวนนักกายภาพ ในระดับชุมชนและสอดรับกับโครงการพลังเพื่อก้าวต่อไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้กลับไปทำประโยชน์ให้แก่บ้านเกิดและช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่ชนบท

• ด้านสาธารณสุข

มูลนิธิโอสถสภาร่วมสมทบทุนโครงการฟันเทียมพระราชทานมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2551 เพื่อมอบฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะขัดสนและยากไร้ ในจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนับสนุน โครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ศูนย์จักษุและต้อกระจกโรงพยาบาลบ้านแพ้วมอบแสงสว่างให้แก่ผู้ป่วยต้อกระจกที่ยากไร้ และสนับสนุนงบประมาณจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และก่อสร้าง สถานบริการในโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย

“..คุณพ่อคุณแม่สอนผมเสมอว่า ไม่ว่าทำธุรกิจการงานอะไร
ถ้าประสบความสำเร็จได้กำไรมา เราต้องตอบแทนสังคมด้วย..”
( ร.ต.อ.สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโอสถสภา )
กิจกรรมโดยมูลนิธิโอสภสภา
แบรนด์ของเรา